تبلیغات
داروسازی 88 کرمان

اینم چندتا جمله از فردریش نیچه امیدوارم بدردتون بخوره.
ما تنها برای خودمان متولد نمیشویمتولد ما به همه کسانی که بعد ها در زندگی ما ظاهر می شوند مربوط میشود
هر انچه مرا شکستم دهد و مرا در هم بکوبد دست آخر قویترم میسازد
درد و رنجی که مرا میشکند تراشی است که به الماس میدهند
آرامش مدام نیز کسل کننده است گاهی طوفان هم لازم است
مردم خودشان را با هر چیزی خسته میکنند مگر با فهم و اندیشه
فزونی خرد را میتوان با کاهش خشم میسنجند

Blog Skin