تبلیغات
داروسازی 88 کرمان

جاوید باد نام کورش    پاینده باد غیرت پارسی  کورش  

                  پر رهرو باد آرمان کورش   و زنده باد پیروان کورش

روز جهانی کورش کبیر نه بر همه ی زردتشتیان بلکه بر همه ی ایرانیان ( مخصوصا بچه های دارو 88) مبارک باد

 

       چو ایران نباشد تن من مباد

 

 

Blog Skin