تبلیغات
داروسازی 88 کرمان


نخست : هنگامیکه به پستی تن می داد تا بلندی یابد،  
 دوم : آنگاه که در برابر از پاافتادگان می‌پرید،  
 سوم : آنگاه که میان آسانی و دشوار مختار شد و آسان را برگزید،  
 چهارم : آنکه گناهی مرتکب شد و با یادآوری اینکه دیگران نیز همچون او دست به گناه میزنند ، خود را دلداری داد،  
 پنجم : آنگاه که از ناچاری، تحمیل شده‌ای را پذیرفت و شکیبایی‌اش را ناشی از توانایی دانست،  
 ششم : آنگاه که زشتی چهره‌ای را نکوهش کرد، حال آن که یکی از نقاب‌های خودش بود،  
 هفتم : آنگاه که آوای ثنا سرداد و آن را فضیلت پنداشت.  
 جبران خلیل جبران  
 

Blog Skin