تبلیغات
داروسازی 88 کرمان

خرداد است

......

3 خرم شهر را خدا آزاد کرد

14 روح الله بازگشت به روح الله

15 قیامی که خونین کرد اندام خیابان را    

.....

 اما خرداد است

یاد

2x11

به خیر

 ...

...

روزی که باخط 11 رفتیم تا 2(با انگشتت نشونش  بده!) به دست

آوریم

اما حال جلوی 11 ، 0 میگذارند ودر حال 2 هزارن چوبه ی 1 بر سر ما فرو  می آورند تا به واقع بفهمیم

2x2

5 است.

چه میتوان کرد بازی اعداد روزگار است ای یار دبستانی من.

به امید آن روز که 2(با دستت نشونش بده!)نصیب ما گردد و 3 از آن آن ها.   

Blog Skin