تبلیغات
داروسازی 88 کرمان

سال نو میشود، زمین نفسی دوباره می کشد، برگها به رنگ در می آیند و گلها لبخند می زنند پرنده های خسته دوباره بر می گردنند . . .

در این رویش سبز دوباره من و تو، ما کجا ایستادهایم؟ سهم ما چیست ؟ نقش ما چیست ؟

عمری در حسرت و اندوه زندگی کردن نه برای خودمان فایده ای دارد نه برای دیگران باید اوج بگیریم تا بتوانیم آنچه آموخته ایم با دیگران قسمت کنیم

لحظات از آن ماست

یادمان باشد که زیبایی های کوچک را دوست بداریم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند.

یادمان باشد که دیگران را دوست بداریم آن گونه که هستند نه آن گونه که ما می خواهیم.

یادمان باشد که هرگز خود را از دریچه ی نگاه دیگران ننگریم که ما اگر با خود آشتی نکنیم هیچ شخصی نمی تواند ما را با خود آشتی دهد.

یادمان باشد که با خود مهربان باشیم چون شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باشد.

نگاهتان،وجودتان و نفستان بهاری

Blog Skin